Ki­vi mo­že spre­či­ti bo­le­sti di­sa­j­nog si­ste­ma, a po­se­b­no je de­lo­tvo­ran kod de­ce. Istra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pet do se­dam por­ci­ja ki­vi­ja ne­de­lj­no mo­že sma­nji­ti ka­ša­lj za 27 od­sto


Moćni kivi višegodišnja listopadna biljka puzavica, izgledom je  veoma slična vinovoj lozi. Počela se gajiti u Novom Zelandu pre pedeset godina, pre dvadeset u Francuskoj, a nakon toga u Italiji i Grčkoj.

Ukoliko želite da obezbedite dobro zdravlje i jak imunitet ove zime je kivi pravi izbor.

Po­ma­že kod zatvora

Ki­vi sa­dr­ži dos­ta vla­ka­na ko­ja spre­ča­va­ju na­sta­nak za­tvo­ra, te se pre­po­ru­ču­je kao na­mi­r­ni­ca za zdrav do­ru­čak. Mo­že se ko­m­bi­no­va­ti s dru­gim vo­ćem, jo­gu­r­tom, ke­fi­rom, mu­sli­jem i sl.

Spre­ča­va bo­le­sti di­sa­j­nog sistema

Ki­vi mo­že spre­či­ti bo­le­sti di­sa­j­nog si­ste­ma, a po­se­b­no je de­lo­tvo­ran kod de­ce. Istra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pet do se­dam por­ci­ja ki­vi­ja ne­de­lj­no mo­že sma­nji­ti ka­ša­lj za 27 od­sto, kra­t­ko­ću da­ha za 32 od­sto, na­dra­že­nost no­sa za 28 od­sto i hro­ni­č­ni ka­ša­lj za 25 od­sto. Za sve to je za­slu­žan vi­ta­min C.

Šti­ti oči

Vi­ta­mi­ni A, C i E ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje. Ne­ko­li­ko istra­ži­va­nja je do­ka­za­lo ka­ko ki­vi mo­že sma­nji­ti ri­zik od na­stan­ka sta­ra­č­ke ma­ku­lar­ne de­ge­ne­ra­ci­je, i to za 36 od­sto. Ki­vi sa­dr­ži lu­tein i zea­k­san­tin, ma­te­ri­je ko­je se pri­rod­no na­la­ze u lju­d­skom oku. Lu­tein po­ma­že pri­li­kom fi­l­tri­ra­nja šte­t­nog pla­vog sve­tla, što po­ma­že u spre­ča­va­nju bo­le­sti oka uzro­ko­va­nih sta­re­njem.

 

KiviFOTO: NITR/SHUTTERSTOCK

Re­gu­li­še kr­v­ni pritisak

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u te­lu. Ta­ko­đe, re­gu­li­še rad sr­ca i kr­v­ni pri­ti­sak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­ju­ma.

Sni­ža­va holesterol

Vla­k­na u ki­vi­ju mo­gu sma­nji­ti ni­vo lo­šeg (LDL) ho­le­ste­ro­la. Ka­ko sma­nju­je ni­vo ho­le­ste­ro­la, ta­ko sma­nju­je i ri­zik od na­stan­ka sr­ča­nih bo­le­sti i sr­ča­nog uda­ra. Pra­vi­lan unos ka­li­ju­ma je klju­čan za zdra­vo sr­ce, a ki­vi je je­dan od na­j­bo­ljih izvo­ra ka­li­ju­ma.

Ubla­ža­va stres i smi­ru­je živce

Ki­vi je ideal­no vo­će za mo­de­r­no do­ba u ko­jem ži­vi­mo. Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne vi­ta­mi­na C, ubla­ža­va ne­r­vo­zu i uzne­mi­re­nost. Ta­ko­đe je idea­lan za ubla­ža­va­nje stre­sa. Po­ma­že nam da se ose­ća­mo smi­re­no i da se la­k­še suo­ča­va­mo s pro­ble­mi­ma i pre­pre­ka­ma ko­je nam ži­vot na­me­će. Do­k­to­ri pre­po­ru­ču­ju ko­n­zu­mi­ra­nje ki­vi­ja pre raz­go­vo­ra za po­sao ili ne­kog va­žnog sa­stan­ka jer sma­nju­je na­pe­tost.

Štiti od raka

Fla­vo­noi­di i ka­ro­te­noi­di ko­ji ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje šti­te te­lo od slo­bod­nih ra­di­ka­la. Slo­bod­ni ra­di­ka­li mo­gu uzro­ko­va­ti niz bo­le­sti, uklju­ču­ju­ći i rak. Ki­vi šti­ti DNK od ok­si­da­ti­v­ne šte­te, zbog če­ga se ri­zik od na­stan­ka ra­ka još vi­še sma­njima.

Izvor: Glossy

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Instagram

Sponzor

spot_imgspot_img

Poslednje

NI NE SLUTITE KOLIKO JE KORA JABUKE KORISNA ZA ZDRAVLJE: Kad ovo pročitate, više nikad je nećete bacati!

Svi znamo da su jabuke dobre za zdravlje, ali većina ne zna da se gotovo svi vitamini i minerali nalaze u kori, koju većina...

Nekad je bezazleno, a nekad ALARM ZA UZBUNU: 9 mogućih razloga za krvarenje posle seksa

Sasvim razumljivo, pronalaženje krvi na posteljini ili na vešu nakon intimnog odnosa u mnogim ženama budi paniku. Kako ističu stručnjaci, to može da se...

MALA, ALI NEVIĐENO ZDRAVA: Mandarina može da uradi NEZAMISLIVO za vaše zdravlje! Saznajte šta sve može ova moćna voćka!

Redovnom konzumacijom ove jesenske supernamirnice možete smršati, ojačati imunitet, ali i sprečiti rak jetre. Istraživanja pokazuju da nosi brojne benefite za naše zdravlje, telesnu formu...

Ujutru, popodne ili pred spavanje: U koje vreme treba uzimati suplemente da bi imali efekat?

Kako bi sve vitamini i minerali koje unoseite u organizam delovali potrebno je da u pravo vreme uzimate iste jer ćete oni tako imati...

5 PRAVILA KOJA POMAŽU I U NAJTEŽIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA: Saveti ovog psihologa su neprocenjivi!

Kada je teško, setite se ovih reči Zapravo, čoveku nije potrebno puno da bi se osećao smireno i srećno. Psiholog, Elena Ivanov savetuje da se pridržavate ovih 5...