Ublažava stres, štiti oči, reguliše krvni pritisak: 6 moćnih svojstava KIVIJA koji jačaju organizam


Ki­vi mo­že spre­či­ti bo­le­sti di­sa­j­nog si­ste­ma, a po­se­b­no je de­lo­tvo­ran kod de­ce. Istra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pet do se­dam por­ci­ja ki­vi­ja ne­de­lj­no mo­že sma­nji­ti ka­ša­lj za 27 od­sto


Moćni kivi višegodišnja listopadna biljka puzavica, izgledom je  veoma slična vinovoj lozi. Počela se gajiti u Novom Zelandu pre pedeset godina, pre dvadeset u Francuskoj, a nakon toga u Italiji i Grčkoj.

Ukoliko želite da obezbedite dobro zdravlje i jak imunitet ove zime je kivi pravi izbor.

Po­ma­že kod zatvora

Ki­vi sa­dr­ži dos­ta vla­ka­na ko­ja spre­ča­va­ju na­sta­nak za­tvo­ra, te se pre­po­ru­ču­je kao na­mi­r­ni­ca za zdrav do­ru­čak. Mo­že se ko­m­bi­no­va­ti s dru­gim vo­ćem, jo­gu­r­tom, ke­fi­rom, mu­sli­jem i sl.

Spre­ča­va bo­le­sti di­sa­j­nog sistema

Ki­vi mo­že spre­či­ti bo­le­sti di­sa­j­nog si­ste­ma, a po­se­b­no je de­lo­tvo­ran kod de­ce. Istra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pet do se­dam por­ci­ja ki­vi­ja ne­de­lj­no mo­že sma­nji­ti ka­ša­lj za 27 od­sto, kra­t­ko­ću da­ha za 32 od­sto, na­dra­že­nost no­sa za 28 od­sto i hro­ni­č­ni ka­ša­lj za 25 od­sto. Za sve to je za­slu­žan vi­ta­min C.

Šti­ti oči

Vi­ta­mi­ni A, C i E ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje. Ne­ko­li­ko istra­ži­va­nja je do­ka­za­lo ka­ko ki­vi mo­že sma­nji­ti ri­zik od na­stan­ka sta­ra­č­ke ma­ku­lar­ne de­ge­ne­ra­ci­je, i to za 36 od­sto. Ki­vi sa­dr­ži lu­tein i zea­k­san­tin, ma­te­ri­je ko­je se pri­rod­no na­la­ze u lju­d­skom oku. Lu­tein po­ma­že pri­li­kom fi­l­tri­ra­nja šte­t­nog pla­vog sve­tla, što po­ma­že u spre­ča­va­nju bo­le­sti oka uzro­ko­va­nih sta­re­njem.

 

KiviFOTO: NITR/SHUTTERSTOCK

Re­gu­li­še kr­v­ni pritisak

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u te­lu. Ta­ko­đe, re­gu­li­še rad sr­ca i kr­v­ni pri­ti­sak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­ju­ma.

Sni­ža­va holesterol

Vla­k­na u ki­vi­ju mo­gu sma­nji­ti ni­vo lo­šeg (LDL) ho­le­ste­ro­la. Ka­ko sma­nju­je ni­vo ho­le­ste­ro­la, ta­ko sma­nju­je i ri­zik od na­stan­ka sr­ča­nih bo­le­sti i sr­ča­nog uda­ra. Pra­vi­lan unos ka­li­ju­ma je klju­čan za zdra­vo sr­ce, a ki­vi je je­dan od na­j­bo­ljih izvo­ra ka­li­ju­ma.

Ubla­ža­va stres i smi­ru­je živce

Ki­vi je ideal­no vo­će za mo­de­r­no do­ba u ko­jem ži­vi­mo. Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne vi­ta­mi­na C, ubla­ža­va ne­r­vo­zu i uzne­mi­re­nost. Ta­ko­đe je idea­lan za ubla­ža­va­nje stre­sa. Po­ma­že nam da se ose­ća­mo smi­re­no i da se la­k­še suo­ča­va­mo s pro­ble­mi­ma i pre­pre­ka­ma ko­je nam ži­vot na­me­će. Do­k­to­ri pre­po­ru­ču­ju ko­n­zu­mi­ra­nje ki­vi­ja pre raz­go­vo­ra za po­sao ili ne­kog va­žnog sa­stan­ka jer sma­nju­je na­pe­tost.

Štiti od raka

Fla­vo­noi­di i ka­ro­te­noi­di ko­ji ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje šti­te te­lo od slo­bod­nih ra­di­ka­la. Slo­bod­ni ra­di­ka­li mo­gu uzro­ko­va­ti niz bo­le­sti, uklju­ču­ju­ći i rak. Ki­vi šti­ti DNK od ok­si­da­ti­v­ne šte­te, zbog če­ga se ri­zik od na­stan­ka ra­ka još vi­še sma­njima.

Izvor: Glossy

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Instagram

Oglas

spot_imgspot_img

Poslednje

Ovo nikada ne radite posle masaže: Evo zbog čega može biti jako štetno

Masaža se kao metod lečenja primenjuje već 5.000 godina, ona nam pomaže da se opustimo i sačuvamo svoje zdravlje, dakle koristi se kako u...

Besplatan i jednostavan test proverava zdravlje srca: Koliko vremena vam je potrebno da uradite ovo?

Jednostavan i besplatan test, ali i precizan pokazatelj dobrog rada srca, kažu naučnici iz Španije, jeste sposobnost da do četvrtog sprata stignete za manje...

Čišćenje jetre: Moćni napitak od samo tri sastojka eliminiše masnoće i toksine i regeneriše jetru

Jetru, najveću žlezdu u telu, najviše poznajemo po tome što iz organizma uklanja štetne materije, ali njena uloga još je veća. U njoj se...

Da li treperenje očnog kapka upozorava na problem: Saznajte šta uzrokuje ovu neobičnu pojavu

Ne paničite odmah, nije sve tako crno. Ta pojava jeste prouzrokovana nekim stanjem kojim diriguje vaš način života. Dakle, na svu sreću, stručnjaci sa klinike...

Izbacite sve toksine iz tela za samo sat vremena: Ovo čisti creva u potpunosti, a tek što topi kilograme

Smokve se svakako ubrajaju u najzdravije vrste voća, ali mnogi nisu upoznati sa njenom lekovitošću. Bilo sveža ili sušena, smokva je bogata brojnim zdravim...